Moving Cinema  je projekat zajedničkog evropskog filmskog edukativnog prostora za mlade od 12 do 18 godina. Kao evropska platforma koja film tretira kao medij, način izražavanja i razvoja sopstvene kreativnosti, ovaj projekat se pokreće sa ciljem da učenicama i učenicima srednjih i osnovnih škola u Srbiji pre svega približi filmski jezik i stvori preduslov za kritički odnos prema audiovizuelnom sadržaju, podstakne razvoj kulturnih potreba i filmsko stvaralaštvo, investira u veću angažovanost mladih u kulturi i značajnim kulturnim procesima, i da im približi bogatstvo nasleđa i savremenog izraza evropske kinematografije.

Program će mladoj publici otvoriti nove mogućnosti za aktivnu participaciju u oblasti filmske umetnosti kroz radionice, samostalno filmsko programiranje, donošenje odluka, rad sa filmskim stvaraocima, komunikaciju filmskih sadržaja za svoje vršnjake, i kroz razvoj novih kreativnih praksi, znanja i veština.

Ovaj projekat, čiji je pun naziv „Moving Cinema: Methodologies, strategies and tools for young people to appreciate cinema and become active spectators“ nastao je udruživanjem edukativnih kapaciteta pet evropskih partnera: A Bao A Qu (Španija) – vodeći partner, Meno Avilys (Litvanija), Kijufi (Nemačka), Otok Institut (Slovenija) i Međunarodni festival dokumetarnog filma Beldocs (Srbija). Moving Cinema od 2014. godine okuplja najrelevantnije evropske aktere u oblasti filmske edukacije i razvoja mlade publike, a Beldocs se pridružio projektu krajem 2020. godine i postao prvi partner van Evropske Unije.

Za više informacija o aktivnostima projekta Moving Cinema u Srbiji, pratite sajt i društvene mreže Beldocs festivala, a više informacija o metodologiji i međunarodnim aktivnostima, kao i edukativnim resursima za nastavnike i organizacije, dostupno je na sajtu projekta.

Projekat Moving Cinema je podržan od strane Evropske Unije kroz program Kreativna Evropa, potprogram MEDIA.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.